Introbog

Her kan du downloade vores introbog, som også kan købes i vores butik i Nordisk Kulturcenter.

Download introbog

Dette er en introduktion til Nichiren Buddhismen, som den praktiseres i Soka Gakkai International (SGI). I denne lille bog får du en beskrivelse af den daglige buddhistiske praktisering, og du får nogle forslag til, hvordan du kan afprøve buddhismen i dit eget liv. Du kan også læse om nogle væsentlige filosofiske grundbegreber og den historisk baggrund for Nichiren Buddhismen.

Nichiren Buddhisme er en humanistisk filosofi, der søger at styrke det enkelte menneske i at få øje på sit eget livs store værdi og unikke potentiale. Det er en filosofi, som skatter selve livet og livets iboende værdighed. Det at se værdi og skabe positive forandringer i ens eget liv vil naturligt have en positiv indvirkning på andre mennesker og på omgivelserne.

SGI er en mangfoldig gruppe af mennesker i alle aldre, fra alle samfundslag og professioner. Der er lokale praktise- rende over hele verden, der arbejder for og tror på værdien af at overskride forskelligheder og værdsætte mangfol- dighed. Som praktiserende af Nichiren Buddhismen lever og befinder vi os i det almindelige hverdagsliv med alt, hvad det indebærer af udfordringer i et nutidigt samfund.

Helt essentielt i praktiseringen af Nichiren Buddhismen er dét at recitere eller chante ordene Nam-myoho-renge-kyo. Når vi chanter åbner og løfter vi vores liv. Ud over denne daglige chante-praksis, mødes vi for at studere buddhistiske skrifter og vejledninger, for at inspireres og udveksle de erfaringer, vi gør os med praktiseringen.

”Soka Gakkai” (japansk) betyder ”værdiskabende samfund”. Målet med at praktisere Nichiren Buddhisme er, at den en- kelte udvikler mod, medfølelse, styrke og visdom og skaber værdi med sine handlinger i samfundet. Man kan sige at SGI som bevægelse er en samling af ’helt almindelige menne- sker’, der sammen og hver for sig praktiserer med det mål at udfolde det fulde potentiale i deres liv og omgivelser.

Historisk set har vi mennesker foretaget både store vær- diskabende og meget destruktive handlinger. Problema- tikker som klimaændringer, eksistensen af atomvåben, ekstrem fattigdom og misbrug af teknologi gør, at vi i dag som menneskehed står overfor enorme udfordringer mod selve menneskehedens overlevelse.

Det er et vigtigt mål for SGI at arbejde for at forene kræfter, der kan bryde igennem fordomme, illusioner og konflikter og på den måde overskride grænserne for den splittede forståelse, der adskiller mennesker og nationer.

Vi anerkender, at de udfordringer, vi står overfor, er meget virkelige og tror samtidig på at nøglen til at overvinde disse udfordringer ligger i en ændring i det enkelte menneskes hjerte og adfærd. SGI samarbejder med mange andre grup- per og individer i samfundet på at finde løsninger på de problemer, vi står overfor.

Uanset hvad baggrunden er, for at du har taget fat i denne lille bog, og uanset om du vælger at begynde at praktisere eller ej, håber vi, at du vil finde inspirerende og brugbar information på de følgende sider,

Rigtig god læselyst