Soka Gakkais charter

Vi, Soka Gakkai-organisationerne og medlemmer over hele verden,
har som fælles mål og mission, at fremme fred, kultur og uddannelse
baseret på den buddhistiske lære om respekt for livets værdighed.

I lyset af de kriser vi oplever i verden i dag, som gensidigt påvirker hinanden,
er det klart, at menneskehedens overlevelse og opblomstring skal
være et fælles samarbejde, baseret på en bevidsthed om vores tætte
relation med alle former for liv. Der er brug for alles bidrag, og ingen må efterlades.

Vi tror på, at læren fra Nichiren Daishonins buddhisme giver os et middel til,
at hver enkelt af os, i dagligdagen kan manifestere den ubegrænsede
kapacitet til visdom, mod og medfølelse, som vi alle besidder. Vi søger derfor, at
udvikle mennesker, der er besluttet på, at tage de skræmmende udfordringer op,
vi står over for, og påtager sig at opbygge en mere retfærdig og bæredygtig verden
for de fremtidige generationer.

Vi, de respektive organisationer i Soka Gakkai, løfter det globale medborgerskabs
banner højt i en ånd af aktiv tolerance og respekt for menneskets værdighed.
Vi er fast besluttede på at konfrontere de trusler, menneskeheden står over for,
baseret på en urokkelig forpligtelse til ikke-vold og fredskultur, og vedtager hermed
dette charter, der bekræfter følgende formål og principper:

Formål og principper

  1. SGI vil bidrage til fred, kultur og uddannelse baseret på den buddhistiske respekt for livets værdighed.
  2. SGI vil fremme forståelsen af Nichiren Buddhisme gennem udveksling på græsrodsplan og derigennem bidrage til den enkeltes lykke og velfærd.
  3. SGI vil respektere og promovere frihed i tanke, overbevisning og religion.
  4. SGI vil, baseret på den buddhistiske ånd om tolerance, respektere andre religioner og filosofiske traditioner, og engagere sig i dialog og samarbejde for at løse menneskehedens grundlæggende problemer.
  5. SGI vil respektere dets konstituerende organisationers uafhængighed og selvstændighed i forhold til de respektive landes kultur, og skik og brug. Hver enkelt organisation vil udvikle sine aktiviteter i overensstemmelse med de love og omstændigheder, der hersker i det pågældende land eller område, og vil opmuntre sine medlemmer til at bidrage til samfundet som ansvarlige borgere.
  6. SGI vil arbejde for fred og en verden uden atomvåben, og vil bidrage til en retfærdig og bæredygtig udvikling.
  7. SGI vil beskytte og promovere menneskerettighederne. Vi vil ikke diskriminere noget menneske, og vi vil gå imod enhver form for diskrimination. Vi vil bidrage til lige rettigheder for alle køn, og arbejde for kvinders ligeret.
  8. SGI vil respektere kulturel forskellighed, og fremme kulturel udveksling for derigennem at bidrage til gensidig forståelse og samarbejde mellem verdens forskellige folk.
  9. SGI dedikerer sig til, at skabe en bæredygtig verden for fremtidige generationer ved at arbejde på at løse klimakrisen, og beskytte og værne om jordens økosystem.
  10. SGI vil bidrage til styrkelsen af uddannelse, læring og dannelse for at gøre alle mennesker i stand til at udvikle deres karakter og nyde opfyldte og lykkelige liv.

SGI Charter blev første gang vedtaget den 26. januar 1975 på Guam. Charteret blev revideret i september 1995 i Hiroshima.